Aan het laden...

Historiek

Hoe het allemaal begon….

Op mountainbikewedstrijden kwamen Patrick Jacobs en Paul Sysmans regelmatig Rudy Van Den Broeck of Frank Smulders tegen.  Zoals we de heren kennen, hebben ze allen de grootste moeite om na de wedstrijd meteen naar huis te gaan.  Op die manier vielen ze regelmatig samen en kwamen van elkaar te weten dat ze niet enkel mountainbike reden, maar dat er in de zomer ook intensief met de racefiets werd getoerd.

Paul, die al geruime tijd met het idee liep om in Vosselaar een wielertoeristenclub op te richten, vroeg op een dag aan de rest van  het gezelschap of het niet de moeite zou lonen om zijn idee ook daadwerkelijk vorm te geven.  Er werd even nagedacht en men kon voor de vuist weg een tiental mensen opnoemen waarvan men wist dat ze ook gingen toeristen.

de eerste rit

Vanaf dan werd aan ieder die het wou horen het idee kenbaar gemaakt en meteen werd ook een eerste afspraak gemaakt.  Op zondag 5 maart zou er worden samengekomen op het Remy Lens-plein.  De weergoden hadden voor deze openingsrit bar slecht weer voorspeld zodat Vosselaar geteisterd werd door sneeuwvlagen.  Toch kwamen er drie moedige krijgers opdagen:  Dirk Reyntjens, Patrick Moons en Frank Verschueren.  Dit trio besloot om toch te vertrekken en met de moed der wanhoop reden ze richting Zondereigen, waar ze zich in het eerste het beste café te goed deden aan enkele koppen warme chocomelk.  Nadien snelden ze via de kortste weg terug richting Vosselaar.

De week nadien was het weer gunstiger gezind en dat was ook te merken aan de opkomst.   11 sportievelingen vertrokken voor een rit van 50 km met een gemiddelde snelheid van 30km/u.  Weer een week later waren er 12 en vanaf april gemiddeld 15 fietsers.  Er werd ook een bestuur gevormd om de zaken beter te coördineren.  Het eerste bestuur bestond uit Paul Sysmans, Patrick Jacobs, Frank Smulders, Rudy Van Den Broeck, Tony Lenaerts, Roger Prooste en Etienne Lambrichts.

de eerste clubuitstap

De eerste clubuitstap bracht ons naar Oudenaarde, waar we voor het eerst geconfronteerd werden met het zware werk.  Een goede voorbereiding zo zou blijken, want in clubverband trokken we later naar de Ronde Van Vlaanderen waar iedereen erin lukte om ook de finish te halen. Op zaterdag 2 september trokken de sterksten onder ons richting Ardennen waar werd deelgenomen aan de Criquielion.  Een parcours om U tegen te zeggen: 172 km lang en bezaaid met 29 beklimmingen, waarvan de éne al wat zwaarder dan de andere.  Een week later stond voor 3 leden het Kampioenschap van Beerse en Vosselaar op het programma.  Frank Verschueren kon hier, geplaagd door pech, zijn kansen niet verdedigen, Rudy Van Den Broeck volmaakte 3/4 van de wedstrijd en Frank Smulders sleepte na een bloedstollende spurt de vijfde plaats in de wacht.

de laatste rit

Na al dit serieuze werk werd op 15 oktober plaats gemaakt voor “alle gekheid op een fietsje”.  Onder dit motto  ging onze laatste rit van start waarin we een bont verkleed gezelschap door Vosselaar zagen toeren.   Deze rit kende in Jef Van Beers een prachtige winnaar, die zich in alle opzichten als een grootheid wist te gedragen…en dit vooral tijdens het aanhoren van zijn volkslied.

de eerste organisatie

Het weekend nadien gaven we met succes vorm aan onze eerste veldtoertocht.  Inderdaad met succes, want ondanks dat er die dag 5 tochten werden georganiseerd in de provincie Antwerpen, slaagden we er toch in om 568 deelnemers aan te trekken, zodat onze clubkas fors gespijsd werd.  Wat het bestuur het meest opviel was de kameraadschap waarmee onze leden die dag alles in de juiste plooi legden.  Dit bood zeker perspectieven voor de toekomst.  Laat ons er dus met z’n allen voor zorgen dat kameraadschap blijft primeren in onze club.

de afsluiter van het eerste seizoen

Als dessert voor het seizoen 1995 werd op zaterdag 18 november een drinkavond gegeven.  Opnieuw konden we spreken van een waar succes.  Het werd een sfeervolle avond waarop we zowat iedereen zagen dansen, springen, zingen en vooral…drinken, want ook op dat gebied zijn we moeilijk te kloppen !

(tekst overgenomen uit ‘t Bokkespurterke, januari 1996)

Privacyverklaring
1. Algemeen
WTC De Bokkespurters VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WTC De Bokkespurters VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als WTC De Bokkespurters VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

WTC De Bokkespurters VZW
Zetel: Boekweitstraat 14
Emailadres: bokkespurtersvosselaar@gmail.com
1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door WTC De Bokkespurters verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
– Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van WTC De Bokkespurters (uitvoering overeenkomst)
– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (Gerechtvaardigd belang)
– Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
– Communicatie met de Vlaamse Wielrijdersbond
1.2 Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:
• Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer en e-mailadres
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum
1.3 Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

– Vlaamse Wielrennersbond
– Onze webhosting

1.4 Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

• Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.5 Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
1.6 Bewaartermijn
WTC De Bokkespurters VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
1.7 Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

• Alle personen die namens WTC De Bokkespurters VZW van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
1.8 Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.9 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
1.10 Wijziging privacyverklaring
WTC De Bokkespurters VZW kan de privacyverklaring steeds wijzigen.